4×4 Tour Photos

4×4 Tour Photos2017-01-05T09:26:36+00:00

Photographs of our 4×4 Jeep Trail Tour in the La Plata Range of the San Juan Mountains

Modified Ford F250 Tour Tigs

Modified Ford F250 Tour Rigs


Bedrock Falls

Bedrock Falls

Boarding House Ruins

Boarding House Ruins


Bessie G mine at 12,000'

Bessie G mine at 12,000′

Mountain Waters Rafting 4x4 Jeep Trail Tour La Plata Canyon  (10) (1280x853)

Historic Anchor

Historic Anchor


La Plata Falls

La Plata Falls

Tube Steam Boilers

Tube Steam Boilers


Photos Op!

Photo Op!

Mountain Waters 4x4 Jeep Trail Tour

Mountain Waters Rafting 4x4 Jeep Trail Tour La Plata Canyon  (13) (1280x853)